RF / Хэрвээ болон RFID

Радио давтамж (RF) сансарт цацарч болох нь цахилгаан соронзон давтамж юм.

Дэд ангиллаар хайх

Үйлдвэрлэгчээс хайх