Дискрет Хагас дамжуулагч бүтээгдэхүүн

Хагас дамжуулагч салангид төхөөрөмжүүд ерөнхийдөө хагас дамжуулагч болор диод үзнэ үү, хагас дамжуулагч транзистор диод, транзистор болон тусгай хагас дамжуулагч төхөөрөмжийн гэж нэрлэдэг.